1. Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komfort Home sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. al. Solidarności 36,
25-323 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 571559;

2)   Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 •  w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
  w umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 •  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO
 • w celu wykonania aranżacji pomieszczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2 RODO tj. jako działanie podjęte na żądanie
  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • w celu przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2  RODO tj. jako działanie podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 • w celu dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • w celu świadczenia usług marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba , której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3)   Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji procesu sprzedaży i aranżacji wnętrz (podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi z zakresu IT, projektanci, podmioty świadczące usługi transportowe), Powierzone im dane zostaną przekazane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, wykonania aranżacji pomieszczenia, przygotowania oferty.

4)   Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5)   Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • W przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa (05 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, 05 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku do upływu terminu zobowiązania podatkowego).
 • W przypadku wykonania aranżacji pomieszczania przez okres 06 miesięcy od dnia ich przekazania.
 • W przypadku przygotowania oferty przez okres 06 miesięcy od dnia ich przekazania.
 • W przypadku rozpatrzenia skargi, reklamacji przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku otrzymania zgody na działania marketingowe Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 • W przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez okres przedawnienia takich roszczeń
  tj. co do zasady nie dłużej niż przez okres 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

6)   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania,
  że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7)   Jeżeli Pan/Pani chce skorzystać z przysługujących praw wymienionych w ust. 5 powyżej prosimy o kontakt: odo@komfortlazienki.pl.

8)   Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy, wykonania aranżacji
pomieszczenia, przedstawienia oferty.

9)   Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

2. Polityka cookies

 

1. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu komfortlazienki.pl z siedzibą pod adresem al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. Ciasteczka przechowywane są tylko do końca sesji klienta.